Y broses dendro

Y broses dendro

Fel arfer, gwahoddir tendrau o dan naill ai gweithdrefn dendro "gyfyngedig" neu "agored"

Gweithdrefn Dendro Agored - gwahoddir unrhyw sefydliad sy'n mynegi diddordeb mewn gofyniad a hysbysebir i dendro, a chyflwynir gwahoddiad iddynt dendro dogfennau. Nid yw'r weithdrefn hon yn cael ei dewis oni bai bod nifer disgwyliedig y ceisiadau'n debygol o fod yn hawdd eu trin.

Gweithdrefn Dendro Gyfyngedig - defnyddir y weithdrefn hon os disgwylir lefel uchel o ddiddordeb. Mae sefydliadau sy'n mynegi diddordeb mewn tendro yn cael asesiad cyn cymhwyster cychwynnol i werthuso eu sefyllfa ariannol (os yw'r gwerth yn fwy na £144,371 neu os ystyrir bod y contract yn risg uchel) a'u gallu technegol i gyflawni'r gwaith. Fel arfer, anfonir holiadur cyn cymhwyster i'r ymgeiswyr y mae'n rhaid ei gwblhau'n llawn a'i ddychwelyd erbyn dyddiad ac amser penodol.

Gwerthusir ymatebion yn erbyn meini prawf a bennwyd ymlaen llaw a gwahoddir yr ymgeiswyr mwyaf addas i dendro.