Privacy and Disclaimer

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

GWASANAETHAU DATBLYGIAD ECONOMAIDD CBS CASTELL - NEDD PORT TALBOT


CYFLWYNIAD

Ar ôl 25 Mai bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rheoli sut rhydym yn ymdrin a’ch gwybodaeth. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn nodi: (1) sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth; a (2) yr hawliau newydd a fydd gennych mewn perthynas â'ch gwybodaeth o 25 Mai 2018.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw'r rheolwr data (at ddibenion y GDPR) mewn perthynas â'r data personol a gedwir gennym.

 

YR WYBODAETH RYDYM YN EI CHADW:

Bydd yr wybodaeth a gedwir gennym yn wybodaeth bersonol a/neu'n wybodaeth fusnes fel a fanylir isod. 


Gwybodaeth bersonol

Er mwyn eich cefnogi fel busnes presennol/newydd posib mae angen i ni gasglu a chadw gwybodaeth bersonol amdanoch. Gallai hyn gynnwys (ond nid yw'n gyfyngedig i) y canlynol:

 • Enw
 • Swydd yn y busnes
 • Cyfeiriad
 • Rhifau Ffôn
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Ystod oedran
 • Collfarnau troseddol


Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Bydd gwybodaeth bersonol a gesglir yn cael ei defnyddio fel a ganlyn:

 • I ymateb i ymholiad rydych wedi'i wneud i'r tîm
 • I brosesu cais am gyllid a wnaed gennych
 • I ddweud wrthych am gefnogaeth bosib a all fod ar gael i'ch cynorthwyo
 • I roi'r wybodaeth i chi sy'n berthnasol i'ch ymholiad
 • Lle y bo'n berthnasol, er mwyn prosesu a rheoli tenantiaethau yng Nghanolfan Fusnes Sandfields
 • Lle y bo'n berthnasol, er mwyn gwahodd a phrosesu ceisiadau i ddigwyddiadau a drefnir gan y Gwasanaeth Datblygiad Economaidd  


Gwybodaeth am fusnesau

Mae angen i ni gasglu gwybodaeth am eich busnes neu'ch syniad busnes. Gallai hyn gynnwys (ond nid yw'n gyfyngedig i) y canlynol:

 • Enw'r busnes
 • Cyfeiriad y busnes
 • Rhifau ffôn
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Gwegyfeiriadau a chyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol
 • Math o fusnes
 • Y sector busnes
 • Nifer y rhai a gyflogir
 • Gwybodaeth ariannol, gan gynnwys cyfrifon, rhagolygon prosiectau, manylion cyfrifon banc y busnes
 • Ceisiadau am gyllid sy'n cynnwys manylion a chostau prosiectau, cefndir busnes, gweithgareddau a gweithrediad, gwybodaeth farchnata, achrediadau a ddelir, amcanion busnes, staffio a hyfforddiant
 • Gwybodaeth am unrhyw ofynion rheoleiddiol neu statudol megis sgorau hylendid bwyd, iechyd yr amgylchedd etc. fel y bo'n briodol.
 • Manylion eich cyswllt â chi

Byddwn yn casglu ac yn cadw gwybodaeth am eich busnes a manylion ein cysylltiadau â chi er mwyn:

 • Ymateb i ymholiadau
 • Prosesu, gwerthuso a monitro ceisiadau am arian
 • Gyda'ch caniatâd, anfon gwybodaeth atoch, (e.e. cylchlythyrau, digwyddiadau, hyfforddiant etc.) a allai fod yn berthnasol i'ch busnes
 • Gyda'ch caniatâd, i hyrwyddo'ch busnes ar Gyfeiriadur Busnes CBS CNPT
 • Cynnal proffil cyfoes o weithgarwch busnes yn y fwrdeistref sirol
 • Cyfrannu at ddatblygu cynlluniau strategol - yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
 • Adolygu a chyfeirio gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol
 • Adrodd am ddangosyddion perfformiad mewnol 


EIN SAIL GYFREITHIOL AM DDEFNYDDIO'CH GWYBODAETH

Byddwn yn prosesu'ch gwybodaeth ar y sail gyfreithiol isod:

 1. Mae'r prosesu data'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae'r rheolwr yn destun iddo. Erthygl 6(c) y GDPR
 2. Mae'n angenrheidiol prosesu'r data er mwyn perfformio tasg er budd y cyhoedd neu er mwyn i'r rheolwr arfer ei awdurdod swyddogol. Erthygl 6(c) GDPR.


AM FAINT O AMSER Y BYDDWN YN CADW'CH GWYBODAETH

Caiff eich gwybodaeth ei chadw gyhyd ag y mae eich busnes yn cael ei leoli ac yn gweithredu ym mwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot.

Os yw'ch busnes yn rhoi'r gorau i fasnachu, neu'n symud o'r fwrdeistref sirol, caiff eich gwybodaeth ei chadw am ddigon o amser i ganiatáu i ni allu ymateb i unrhyw gwestiynau a allai godi o   ganlyniad i hynny.

Os yw'ch busnes wedi derbyn arian grant, cedwir eich gwybodaeth fel uchod ac am hyd at chwe blynedd ychwanegol, yn unol â pholisi cadw dogfennau'r cyngor.

Pan na fydd angen eich gwybodaeth mwyach, caiff ei dinistrio'n ddiogel.

Gallwch wneud ceisiadau i gael eich dileu oddi ar ein rhestrau dosbarthu a/neu Gyfeiriadur Busnes ar unrhyw adeg drwy e-bostio business@npt.gov.uk

 

Y TRYDYDD PARTÏON RYDYM YN RHANNU'CH GWYBODAETH Â HWY

Gall yr wybodaeth gael ei rhannnu ag adrannau eraill y cyngor:

 • wrth brosesu, gwerthuso a monitro ceisiadau am arian
 • wrth brosesu ceisiadau am ddigwyddiadau
 • wrth asesu prosiectau posib
 • ar gais adrannau eraill i gyflawni eu rhwymedigaethau

Ni fyddwn yn rhannu'ch gwybodaeth â thrydydd partïon allanol heb eich caniatâd pendant. Fodd bynnag, efallai bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â sefydliadau eraill lle mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny, neu mewn perthynas â cheisiadau am gyllid, at ddibenion atal neu ganfod twyll asesu'r cais a rheoli unrhyw gyllid a geir ymlaen llaw yn barhaus.


EICH HAWLIAU MEWN PERTHYNAS Â'CH GWYBODAETH

Mae'r GDPR yn rhoi nifer o hawliau i chi mewn perthynas â'ch gwybodaeth gan gynnwys y canlynol:

 1. Gallwch ofyn i ni am gopi o'r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch a disgrifiad o sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno.
 2. Os ydych yn credu y gall unrhyw wybodaeth a gedwir amdanoch gennym fod yn anghywir neu'n anghyflawn ac ni allwch chi gywiro'r wybodaeth hon eich hun, gallwch fynnu ein bod ni'n cywiro'r anghywirdebau hyn.
 3. Gallwch fynnu ein bod yn dileu eich gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau (ac eithrio lle nad yw cyfyngiadau amser sy'n gysylltiedig â chyllid a dderbyniwyd wedi dod i ben, a lle gall ymholiadau godi sy'n ymwneud â'r busnes yn rhoi'r gorau i fasnachu neu weithredu yng Nghastell-nedd Port Talbot).  
 4. Gallwch fynnu ein bod yn cyfyngu ar y defnydd o'ch gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau.
 5. Lle byddwn yn prosesu'ch gwybodaeth i berfformio tasg gyhoeddus, gallwch wrthwynebu hyn mewn rhai amgylchiadau.
 6. Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni brosesu'ch gwybodaeth at ddibenion penodol (e.e. i anfon cylchlythyrau, manylion digwyddiadau, etc. atoch) gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.
 7. Mae gennych chi hawl i gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth am unrhyw doriad o ran eich hawliau diogelu data. Gallwch gael manylion ynghylch sut i wneud hyn ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.org.uk     

DIWYGIADAU I'R HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Gellir diwygio'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu'n ysgrifenedig am unrhyw ddiweddariadau.

SUT I GYSYLLTU Â NI

Os bydd unrhyw ymholiadau gennych o ran y defnydd o'ch data personol, os ydych am gael mynediad i'ch data, neu os ydych am wneud cwyn o ran ei gasglu, cysylltwch â swyddog Diogelu Data Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ.

 


Ymwadiad

Darperir gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot a deunyddiau sy'n ymwneud â gwybodaeth am Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ei gynnyrch a'i wasanaethau (neu wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti), 'fel y mae' , heb unrhyw ddehongliad nac ategiad a heb unrhyw warant o unrhyw fath naill ai uniongyrchol yntau ymhlyg, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i warantau ymhlyg ynghylch safon foddhaol, priodoldeb at ddiben penodol, nad yw'n torri amodau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd yn y safle hwn yn ddi-ffael neu heb wall, nac y bydd diffygion yn cael eu cywiro, na bod y safle neu'r gweinydd sy'n ei darparu yn rhydd o firysau nac yn cynrychioli gallu swyddogaethol llawn, cywirdeb na dibynadwyedd y deunyddiau. Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiad, yn atebol am unrhyw golled na niwed gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu niwed anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu niwed o gwbl sy'n codi o ddefnyddio neu golli'r defnydd o ddata, neu elw yn sgîl cysylltu â gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot neu ei defnyddio.