Privacy and Disclaimer

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

GWASANAETHAU DATBLYGIAD ECONOMAIDD CBS CASTELL - NEDD PORT TALBOT


CYFLWYNIAD

Ar ôl 25 Mai bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rheoli sut rhydym yn ymdrin a’ch gwybodaeth. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn nodi: (1) sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth; a (2) yr hawliau newydd a fydd gennych mewn perthynas â'ch gwybodaeth o 25 Mai 2018.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw'r rheolwr data (at ddibenion y GDPR) mewn perthynas â'r data personol a gedwir gennym.

 

YR WYBODAETH RYDYM YN EI CHADW:

Bydd yr wybodaeth a gedwir gennym yn wybodaeth bersonol a/neu'n wybodaeth fusnes fel a fanylir isod. 


Gwybodaeth bersonol

Er mwyn eich cefnogi fel busnes presennol/newydd posib mae angen i ni gasglu a chadw gwybodaeth bersonol amdanoch. Gallai hyn gynnwys (ond nid yw'n gyfyngedig i) y canlynol:

 • Enw
 • Swydd yn y busnes
 • Cyfeiriad
 • Rhifau Ffôn
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Ystod oedran
 • Collfarnau troseddol


Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Bydd gwybodaeth bersonol a gesglir yn cael ei defnyddio fel a ganlyn:

 • I ymateb i ymholiad rydych wedi'i wneud i'r tîm
 • I brosesu cais am gyllid a wnaed gennych
 • I ddweud wrthych am gefnogaeth bosib a all fod ar gael i'ch cynorthwyo
 • I roi'r wybodaeth i chi sy'n berthnasol i'ch ymholiad
 • Lle y bo'n berthnasol, er mwyn prosesu a rheoli tenantiaethau yng Nghanolfan Fusnes Sandfields
 • Lle y bo'n berthnasol, er mwyn gwahodd a phrosesu ceisiadau i ddigwyddiadau a drefnir gan y Gwasanaeth Datblygiad Economaidd  


Gwybodaeth am fusnesau

Mae angen i ni gasglu gwybodaeth am eich busnes neu'ch syniad busnes. Gallai hyn gynnwys (ond nid yw'n gyfyngedig i) y canlynol:

 • Enw'r busnes
 • Cyfeiriad y busnes
 • Rhifau ffôn
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Gwegyfeiriadau a chyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol
 • Math o fusnes
 • Y sector busnes
 • Nifer y rhai a gyflogir
 • Gwybodaeth ariannol, gan gynnwys cyfrifon, rhagolygon prosiectau, manylion cyfrifon banc y busnes
 • Ceisiadau am gyllid sy'n cynnwys manylion a chostau prosiectau, cefndir busnes, gweithgareddau a gweithrediad, gwybodaeth farchnata, achrediadau a ddelir, amcanion busnes, staffio a hyfforddiant
 • Gwybodaeth am unrhyw ofynion rheoleiddiol neu statudol megis sgorau hylendid bwyd, iechyd yr amgylchedd etc. fel y bo'n briodol.
 • Manylion eich cyswllt â chi

Byddwn yn casglu ac yn cadw gwybodaeth am eich busnes a manylion ein cysylltiadau â chi er mwyn:

 • Ymateb i ymholiadau
 • Prosesu, gwerthuso a monitro ceisiadau am arian
 • Gyda'ch caniatâd, anfon gwybodaeth atoch, (e.e. cylchlythyrau, digwyddiadau, hyfforddiant etc.) a allai fod yn berthnasol i'ch busnes
 • Gyda'ch caniatâd, i hyrwyddo'ch busnes ar Gyfeiriadur Busnes CBS CNPT
 • Cynnal proffil cyfoes o weithgarwch busnes yn y fwrdeistref sirol
 • Cyfrannu at ddatblygu cynlluniau strategol - yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
 • Adolygu a chyfeirio gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol
 • Adrodd am ddangosyddion perfformiad mewnol 


EIN SAIL GYFREITHIOL AM DDEFNYDDIO'CH GWYBODAETH

Byddwn yn prosesu'ch gwybodaeth ar y sail gyfreithiol isod:

 1. Mae'r prosesu data'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae'r rheolwr yn destun iddo. Erthygl 6(c) y GDPR
 2. Mae'n angenrheidiol prosesu'r data er mwyn perfformio tasg er budd y cyhoedd neu er mwyn i'r rheolwr arfer ei awdurdod swyddogol. Erthygl 6(c) GDPR.


AM FAINT O AMSER Y BYDDWN YN CADW'CH GWYBODAETH

Caiff eich gwybodaeth ei chadw gyhyd ag y mae eich busnes yn cael ei leoli ac yn gweithredu ym mwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot.

Os yw'ch busnes yn rhoi'r gorau i fasnachu, neu'n symud o'r fwrdeistref sirol, caiff eich gwybodaeth ei chadw am ddigon o amser i ganiatáu i ni allu ymateb i unrhyw gwestiynau a allai godi o   ganlyniad i hynny.

Os yw'ch busnes wedi derbyn arian grant, cedwir eich gwybodaeth fel uchod ac am hyd at chwe blynedd ychwanegol, yn unol â pholisi cadw dogfennau'r cyngor.

Pan na fydd angen eich gwybodaeth mwyach, caiff ei dinistrio'n ddiogel.

Gallwch wneud ceisiadau i gael eich dileu oddi ar ein rhestrau dosbarthu a/neu Gyfeiriadur Busnes ar unrhyw adeg drwy e-bostio business@npt.gov.uk

 

Y TRYDYDD PARTÏON RYDYM YN RHANNU'CH GWYBODAETH Â HWY

Gall yr wybodaeth gael ei rhannnu ag adrannau eraill y cyngor:

 • wrth brosesu, gwerthuso a monitro ceisiadau am arian
 • wrth brosesu ceisiadau am ddigwyddiadau
 • wrth asesu prosiectau posib
 • ar gais adrannau eraill i gyflawni eu rhwymedigaethau

Ni fyddwn yn rhannu'ch gwybodaeth â thrydydd partïon allanol heb eich caniatâd pendant. Fodd bynnag, efallai bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â sefydliadau eraill lle mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny, neu mewn perthynas â cheisiadau am gyllid, at ddibenion atal neu ganfod twyll asesu'r cais a rheoli unrhyw gyllid a geir ymlaen llaw yn barhaus.


EICH HAWLIAU MEWN PERTHYNAS Â'CH GWYBODAETH

Mae'r GDPR yn rhoi nifer o hawliau i chi mewn perthynas â'ch gwybodaeth gan gynnwys y canlynol:

 1. Gallwch ofyn i ni am gopi o'r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch a disgrifiad o sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno.
 2. Os ydych yn credu y gall unrhyw wybodaeth a gedwir amdanoch gennym fod yn anghywir neu'n anghyflawn ac ni allwch chi gywiro'r wybodaeth hon eich hun, gallwch fynnu ein bod ni'n cywiro'r anghywirdebau hyn.
 3. Gallwch fynnu ein bod yn dileu eich gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau (ac eithrio lle nad yw cyfyngiadau amser sy'n gysylltiedig â chyllid a dderbyniwyd wedi dod i ben, a lle gall ymholiadau godi sy'n ymwneud â'r busnes yn rhoi'r gorau i fasnachu neu weithredu yng Nghastell-nedd Port Talbot).  
 4. Gallwch fynnu ein bod yn cyfyngu ar y defnydd o'ch gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau.
 5. Lle byddwn yn prosesu'ch gwybodaeth i berfformio tasg gyhoeddus, gallwch wrthwynebu hyn mewn rhai amgylchiadau.
 6. Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni brosesu'ch gwybodaeth at ddibenion penodol (e.e. i anfon cylchlythyrau, manylion digwyddiadau, etc. atoch) gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.
 7. Mae gennych chi hawl i gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth am unrhyw doriad o ran eich hawliau diogelu data. Gallwch gael manylion ynghylch sut i wneud hyn ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.org.uk     

DIWYGIADAU I'R HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Gellir diwygio'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu'n ysgrifenedig am unrhyw ddiweddariadau.

SUT I GYSYLLTU Â NI

Os bydd unrhyw ymholiadau gennych o ran y defnydd o'ch data personol, os ydych am gael mynediad i'ch data, neu os ydych am wneud cwyn o ran ei gasglu, cysylltwch â swyddog Diogelu Data Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ.

 

Defnyddio Cwcis

Beth yw cwci?

Mae cwcis yn ffeiliau testun sy'n cynnwys symiau bach o wybodaeth sy'n cael eu lawrlwytho i'ch dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Yna caiff y cwcis eu hanfon yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy'n cydnabod y cwci hwnnw. Mae cwcis yn ddefnyddiol gan eu bod yn caniatáu i wefan i adnabod ddyfais defnyddiwr.

Gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am gwcis yn:

Mae cwcis yn gwneud llawer o swyddi gwahanol, fel gadael i chi lywio rhwng y tudalennau yn effeithlon, gan gofio eich dewisiadau, ac yn gyffredinol yn gwella profiad y defnyddiwr. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau.

Gallwch ddileu a blocio pob cwci o'r wefan hon, ond ni fydd rhannau o'r wefan yn gweithio.

Mae'r mwyafrif o borwyr y we yn rhoi rhywfaint o rheolaeth i mwyafrif o'r cwcis  drwy'r gosodiadau'r porwr.

Cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan

Name Category Domain Source Details More info
CookieControl Cwcis Angenrheidiol .www.npt-business.co.uk Civic This cookie is set in order to remember the user's preferences in regards to cookies. www.civicuk.com/cookie-control/v8/documentation
ASP.NET_SessionId Cwcis Angenrheidiol .www.npt-business.co.uk NPT Set automatically by the software that drives our website, this cookie is essential to the correct working of our website as you browse from page to page, and will expire when your visit is over. social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/19364.asp-net-web-applications-how-to-avoid-session-hijacking.aspx
__RequestVerificationToken Cwcis Angenrheidiol .www.npt-business.co.uk NPT Set automatically by the software that drives our website, this cookie is essential to the correct working of our website as you browse from page to page, and will expire when your visit is over.  
yourAuthCookie Cwcis Angenrheidiol .www.npt-business.co.uk NPT Set when you log in to password protected areas of the site.  
ORA_WWV_APP_XXX Cwcis Angenrheidiol appsportal2.npt.gov.uk NPT Security cookie for applications where XXX is a numeric reference for NPT to distinguish services.  
nptLang Dewisiadau .www.npt-business.co.uk NPT NPT uses this to store your language setting.  
nptSitesQSLang Dewisiadau .www.npt-business.co.uk NPT Used to store the user's language choice  
__cfduid Dadansoddiad .crazyegg.com Cloudflare Used to identify individual clients (anonymously) behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. Helps Cloudflare detect malicious visitors to our Customers’ websites and minimizes blocking legitimate users. It may be placed on the devices of our customers' End Users to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It is necessary for supporting Cloudflare's security features. support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
_ceir Dadansoddiad .www.npt-business.co.uk Crazy Egg Track whether a visitor has visited the site before www.crazyegg.com/cookies
_cer.s Dadansoddiad .www.npt-business.co.uk Crazy Egg Visitor activity recording session unique ID, tracking host and start time www.crazyegg.com/cookies
_cer.v Dadansoddiad .www.npt-business.co.uk Crazy Egg Visitor activity recording unique ID, visit time and visit count www.crazyegg.com/cookies
fr Cyfryngau Cymdeithasol .facebook.com Facebook User and browser ID; timestamp; miscellaneous other data. Facebook's primary advertising cookie, used to deliver, measure and improve the relevancy of ads. www.facebook.com/policy/cookies
1P_JAR Dadansoddiad .google.com Google These cookies are used to gather website statistics and track conversion rates.  
ANID Dadansoddiad, Cyfryngau Cymdeithasol .google.com Google The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
CONSENT Dadansoddiad, Cyfryngau Cymdeithasol .google.com Google Stores the user’s cookie consent state for the current domain.  
NID Dadansoddiad, Cyfryngau Cymdeithasol .google.com Google The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
_ga Dadansoddiad .npt-business.co.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used to distinguish users. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gali Dadansoddiad .npt-business.co.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used by Google Analytics to determine which links on a page that are being clicked. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gat Dadansoddiad .npt-business.co.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gid Dadansoddiad .npt-business.co.uk, .objective.co.uk Google Analytics Used to distinguish users. developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_hjid Dadansoddiad .npt.gov.uk HotJar This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
_hjIncludedInSample Dadansoddiad .npt.gov.uk, .appsportal2.npt.gov.uk HotJar web analytics functionality and services from Hot Jar help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
JSESSIONID Cwcis Angenrheidiol .nr-data.net, ip.e-paycapita.com NPT a cookie generated by Servlet containers like Tomcat or Jetty and used for session management in J2EE web application for HTTP protocol. javarevisited.blogspot.com/2012/08/what-is-jsessionid-in-j2ee-web.html
ORA_WWV_APP_323 Cwcis Angenrheidiol appsportal2.npt.gov.uk NPT Oracle Application Express session cookie values  
SF_USERS Cwcis Angenrheidiol appsportal2.npt.gov.uk NPT Oracle Application Express session cookie values  
lang Cyfryngau Cymdeithasol cdn.syndication.twimg.com Twitter Helps us to determine the language settings of the user’s browser, to better serve relevant information in the right language.  
player Cyfryngau Cymdeithasol .vimeo.com Vimeo We use Vimeo to embed videos onto our website. These cookies are used by Vimeo to collect analytics tracking information. vimeo.com/cookie_policy
vuid Cyfryngau Cymdeithasol .vimeo.com Vimeo Vimeo Analytics unique id. We use Vimeo to embed videos onto our website. These cookies are used by Vimeo to collect analytics tracking information. vimeo.com/cookie_policy
GPS Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. policies.google.com/privacy
IDE Cyfryngau Cymdeithasol .doubleclick.com Youtube / Google One of the main advertising cookies on non-Google sites is named ‘IDE‘ and is stored in browsers under the domain doubleclick.net. policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
PREF Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-GB
VISITOR_INFO1_LIVE Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB
YSC Cyfryngau Cymdeithasol .youtube.com Youtube / Google Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB

Rydym yn defnyddio Google Analytics a Crazy Egg i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio'r safle hwn. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i ddeall sut y gallem ei wneud yn well. Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth am ba dudalennau rhydych chi'n ymweld â nhw, pa mor hir rhydych chi ar y safle, sut y gwnaethoch chi gyrraedd yma a beth rhydych chi'n ei glicio arno. Ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i'ch adnabod chi ac nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio ein data dadansoddol. Mae Crazy Egg yn cadw gwybodaeth am ble rhydych chi'n clicio o fewn tudalen. Unwaith eto, ni ellir defnyddio'r wybodaeth i'ch adnabod ac nid ydym yn ei rhannu ag unrhyw un arall.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Ymwadiad

Darperir gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot a deunyddiau sy'n ymwneud â gwybodaeth am Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ei gynnyrch a'i wasanaethau (neu wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti), 'fel y mae' , heb unrhyw ddehongliad nac ategiad a heb unrhyw warant o unrhyw fath naill ai uniongyrchol yntau ymhlyg, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i warantau ymhlyg ynghylch safon foddhaol, priodoldeb at ddiben penodol, nad yw'n torri amodau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd yn y safle hwn yn ddi-ffael neu heb wall, nac y bydd diffygion yn cael eu cywiro, na bod y safle neu'r gweinydd sy'n ei darparu yn rhydd o firysau nac yn cynrychioli gallu swyddogaethol llawn, cywirdeb na dibynadwyedd y deunyddiau. Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiad, yn atebol am unrhyw golled na niwed gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu niwed anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu niwed o gwbl sy'n codi o ddefnyddio neu golli'r defnydd o ddata, neu elw yn sgîl cysylltu â gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot neu ei defnyddio.