Swansea Bay City Region

Anogir busnesau i fod yn rhan o ddatblygu'r Dinas-ranbarth

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn cynnwys ardaloedd Sir Benfro, Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae Dinas-ranbarthau'n cynnig ymagwedd newydd at adfywio economaidd:

  • Marchnadoedd llafur mwy o faint a mwy effeithiol sy'n cynnig gwell amgylchiadau ar gyfer creu swyddi;
  • cyfle i gynllunio tai, cludiant, cefnogaeth i fusnesau a gwasanaethau eraill yn well;
  • gwell posibiliadau ar gyfer denu buddsoddiad, blaengaredd a gweithgareddau economaidd gwerth ychwanegol.

Nod Strategaeth Adfywio Economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe yw gweithio gyda'n gilydd i wella rhagolygon ein cymunedau, ein busnesau a'r economi.

Mae gan fusnesau rôl sylweddol wrth ddatblygu Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Dyluniwyd y strategaeth i gyflymu twf economaidd y rhanbarth er mwyn i ni leihau'r gwahaniaeth rhwng ein perfformiad ni a gweddill y DU a gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer y rhanbarth:

Erbyn 2030, bydd De-orllewin Cymru'n Ddinas-ranbarth Ewropeaidd hyderus ac uchelgeisiol a chanddo gysylltiadau da; caiff ei gydnabod yn rhyngwladol am ei economi sy'n datblygu ar sail gwybodaeth a blaengaredd.

Nododd y Strategaeth 5 nod strategol i helpu i gyflawni hyn:

  1. Twf, cynaladwyedd ac arbenigaeth busnes
  2. Medrus ac uchelgeisiol ar gyfer llwyddiant tymor hir
  3. Mwyafu'r cyfleoedd i greu swyddi i bawb
  4. Economi wybodaeth a blaengaredd
  5. Lleoedd unigryw ac isadeileddau cystadleuol.

Gallwch ddarllen mwy o fanylion am y 5 nod strategol yn llyfryn Strategaeth Adfywio Economaidd y Dinas-ranbarth.

Os ydych yn fusnes lleol â diddordeb mewn bod yn rhan o'r fenter hon, llenwch ac e-bostiwch Ffurflen Mynegi Diddordeb i sarah.toomey@swansea.gov.uk neu gallwch ei dychwelyd drwy'r post i: Datblygu Busnes, Ystafell G.&.5, Canolfan Ddinesig, Abertawe, SA3 3SN.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y Strategaeth Adfywio Economaidd lawn